TRADIČNÍ ČÍNSKÁ BYLINNÁ MEDICÍNA

PORUCHY PROSTATY

PORUCHY PROSTATY

Prostata obepíná počátek močové trubice pod močovým měchýřem a je tvořena snopečky hladké svaloviny a drobnými žlázkami, produkuje sekret vylučující se na začátku ejakulace a obsahující látky nutné pro činnost spermií a stávající se součástí spermatu.

 

Jaké jsou typy PORUCH PROSTATY


Prostatu postihují nejčastěji tři onemocnění:

 • benigní hyperplazie prostaty (BPH)
 • prostatitida (akutní nebo chronický zánět prostaty)
 • rakovina prostaty
   

Benigní hyperplazie prostaty (BPH)

 Po narození je prostata velká jako hrášek, do puberty se jen  mírně zvětší. V pubertě dochází k růstu a po dvacátém roce  života dosahuje  normální velikosti a tvaru podobné vlašskému  ořechu. Asi do 45 let  se nemění, ale poté se může začít opět  zvětšovat, což se odborně  nazývá benigní hyperplazie prostaty  (BPH). BHP postihuje 25 %  čtyřicátníků, 40–70 % mužů mezi  60–70 lety a 90 %  devadesátiletých. BPH je nejčastější  diagnózou starších mužů s  poruchami mikce. Podstatné jsou vlivy hormonální, vliv růstových faktorů, buněčné apoptózy a dysfunkce močového měchýře. Vlastní příčina BHP není dosud dostatečně objasněna. Byla opuštěna představa, že mikční potíže působí pouze „hmota“ zvětšující se prostaty zvyšující odpor v močové trubici. V současné době převládá názor, že významná část příznaků BHP je způsobena dysfunkcí močového měchýře. Obdobné příznaky však může způsobit řada jiných onemocnění a medikamentů. Prostata je ovlivňována hormonálně testosteronem a estrogeny. S rostoucím věkem se koncentrace testosteronu snižuje a koncentrace estrogenů zvyšuje, tyto změny vedou ke zvětšení prostaty zvýšením počtu jejích buněk. Celková příčina BHP je komplexní a kromě těchto změn se dále uplatňuje i vliv růstových faktorů.


Prostatitida

Prostatitida je zánět předstojné žlázy, spíše známé pod názvem prostata. Jedná se o nejčastější urologický problém mužů do 50 let.


Rakovina prostaty

Karcinom prostaty tvoří asi 4% všech nádorových onemocnění. V České republice se jeho incidence pohybuje okolo 60 případů na 100 000 mužů. V mužské populaci tedy představuje tato rakovina 10% všech nádorů podobně jako v jiných zemích západní Evropy. Výskyt latentního onemocnění (tzn. skrytého onemocnění, které se ještě nijak neprojevilo a nepřivede proto pacienta k lékaři, nemůže být tudíž ani součástí epidemiologických studií) je však mnohem vyšší. S touto rakovinou se lékaři setkávají stále častěji. V České republice stoupla incidence až o 70% oproti počátku devadesátých let. Nejvíce nemocných je ve věku mezi 70. – 80. rokem, přibývá ale i pacientů mladších, proto se uvažuje i o screeningu, který by mohl zachytit nádor třeba u šedesátiletého pacienta. Nevýhodou by byla docela zbytečná zátěž pro starší pacienty, kteří již mají další, třeba také nádorová, onemocnění vážnějšího charakteru a karcinom prostaty tak u nich ustupuje do pozadí.

Riziko karcinomu prostaty stoupá s věkem. Mladší muži (pod 45 let) tvoří jen jen jeden případ na 100 000 mužů, ale muži ve věku nad 80 let představují již 735 případů na 100 000 mužů. Znamená to, že rakovina prostaty je pro starší muže naprosto běžná a pokud se dožijí 90ti let, budou nádor s největší pravděpodobností mít, ačkoliv se u nich nemusí nijak projevit a oni se o něm tedy ani nedozví. Dalším rizikovým faktorem je rasa. Rakovina prostaty je skoro dvakrát častější u černochů a je zde také vyšší tendence k výskytu v mladším věku. Roli hrají samozřejmě i genetické faktory. Přímé příbuzenství prvního stupně s nemocným karcinomem prostaty (tedy syn nemocného otce) znamená poněkud vyšší riziko než v běžné populaci. Předpokládá se, že jídelníček s vysokým obsahem tuků a kadmium obsažené v cigaretovém kouřimohou mít vztah k etiologii (etiologie = původ onemocnění) této rakoviny.

Nejdůležitější prevencí je tudíž zdravý životní styl – vhodná úprava masa, omezení živočišných tuků, dostatek ovoce, zeleniny a tím i vitaminů, které mají antioxidační efekt (vitaminy C a E) a nekuřáctví.

 

Standardní léčba PORUCH PROSTATY


Benigní hyperplazie prostaty (BPH)

 Již cílený pohovor s nemocným s dotazy na  symptomy, naznačí diagnózu obstrukce močových  cest, nejspíše prostatou. Vyšetření moče testačními  papírky poskytuje základní orientaci. Dále stanovíme  pH moče, mikroskopickým vyšetřením močového  sedimentu přítomnost krve, leukocytů a některých  dalších látek. Souběžně pošleme moč na mikrobiologické vyšetření, odebereme krev k základnímu biochemickému skríninku a na krevní obraz. U některých pacientů jsou prováděna další specializovaná vyšetření. U urologa je odebírána detailní anamnéza se zaměřením na urogenitální soustavu a na onemocnění jiných orgánů, jež mohou mít k daným obtížím vztah. Fyzikální vyšetření je zaměřeno na břišní a bederní krajinu, třísla, inquinální kanály, genitál (předkožku, zevní ústí uretry, elasticitu penilní uretry, obsah skrota), perianální oblast a digitální posouzení prostaty per rectum. Nedílnou součástí přístrojového vyšetření je transabdominální sonografie močových cest, kterou si provádí urolog sám. Umožňuje získat dostatečný přehled o morfologii a topografii horních a dolních močových cest. Dovolí dosti přesný odhad velikosti prostaty, po mikci změří objem močového rezidua. Při diagnostických nejasnostech, především podezření na možný karcinom prostaty (elevace PSA, suspektní palpační nález) je doplněna sonografie transrektální (TRUS). Laboratorním dovyšetřením krve zjišťujeme prostatický specifický antigen (PSA, event. další markery), mikrobiologickým vyšetřením moče stanovujeme kvantitativně močovou infekci a následně minimální inhibiční koncentraci. Pokud není pacient poslán s aktuálními biochemickými krevními nálezy, jsou tyto testy doplněny. Uroflowmetrie (UFM) je rutinním vyšetřením močového proudu, hodnotí maximální a průměrný vteřinový průtok, zaznamená celkový vymočený objem a další. Podrobnější urodynamická vyšetření, průtoko-manometrická, plnicí cystometrie, profilometrie mohou upřesnit informace potřebné ke stanovení diagnózy a rozhodnutí o léčbě. V diferenciální diagnostice, jak zmíněno výše, musíme myslet na těsnou fimózu, která bývá často přehlédnuta, dále na zúženiny močové trubice posttraumatické, pozánětlivé, ev. vývojové odchylky a stavy po operacích. Dále mohou být příčinou zánětlivá onemocnění, cystolitiáza, výjimečně cizí tělesa. Velkou skupinu tvoří neurologická onemocnění a malignity, jak dolních močových cest, tak okolních orgánů.

Léčba

 • pouhé sledování
 • jsou-li obtíže nevelké a vyšetření na hranici normy, postačí úprava stávajícího životního stylu a dietního režimu.Odborná kontrola stačí jednou, nejvýše dvakrát ročně.

Fytofarmaka mají efekt empiricky odvozený, někdy částečně podložený znalostí chemického složení preparátu. Léčba nemívá vedlejší účinky, výsledky jsou lepší jen v časných stádiích. Podílí se i placebo efekt. 

Alfablokátory jsou syntetické přípravky vykazující různý stupeň afinity k receptorům dolních močových cest. Při správné indikací pomohou již během několika dní. Jindy léčbu provází nežádoucí stavy hypotenze.

Blokátory 5-a reduktázy působí s odstupem několika měsíců. Principem léčby je útlum proteosyntézy v prostatické buňce, který ve svém důsledku vede ke zmenšování žlázy. U nás jsou používány poměrně málo. Obecně léčba farmaky je dlouhodobá, po vysazení efekt po určité době mizí. Léčba je ekonomicky náročná. Neovlivní však sexuální život nemocných, je příjemná, nenese obavy z operace. Proto je i vyžadována.

Urospirály, vkládané do oblasti zúžení, mohou být trvalým řešením pro vysoce rizikové nemocné. Lze je aplikovat na ambulantní bázi.

Balonová dilatace speciálním balonovým katetrem není již dnes mnoho používána ani ve světě.

Termoterapie je lokální přehřátí prostaty infrazářičem umístěným na konci uretrální cévky. Stále se používá.

Kryoterapie naopak využívá náhlého ochlazení prostatické žlázy na -180 stupňů Celsia, které vede k destrukci tkáně. Je ojediněle používána u rizikových pacientů.

Transuretrální resekce (TURP) je nejčastější operační metodou (až 90 % případů  indikovaných k operaci). Tkáň je resekována elektrickou kličkou.  Někdy postačí k dosažení dobré mikce místo resekce jen pouhé  hluboké incize prostaty a hrdla měchýře (TUIP). Transuretrální  operace vedou více než v 90% k retrográdní ejakulaci, až do l0%  mohou vzniknout iatrogenní striktury uretry, v malém procentu se vyskytne močová inkontinence a po letech někdy adenom recidivuje. Pro TURP jsou vhodné žlázy do hmotnosti 50-60gramů, jinak je výkon neúměrně dlouhý, často spojený se značným krvácením. Doba hospitalizace je obyčejně do 5 dnů.

TULP, transuretrální laserová prostatektomie, je v poslední době více zmiňována při použití holmiového laseru. Touto technikou se vlivem vysokých teplot tkáň vypařuje. Vedlejší účinky jsou menší, výkon není rychlejší, je velmi ekonomicky náročný. Preference této metody jsou zkoumány.

Existuje řada dalších endovezikálních operací, více či méně radikálních, jejich použití je však stále ověřováno.

Otevřená prostatektomie (PE) je nejčastěji prováděná suprapubickou cestou, je spolehlivou a šetrnější léčbou u velkých prostat, s velmi dobrým a trvalým efektem. Retrográdní ejakulace bývá téměř pravidlem. Inkontinence je ojedinělá, nejsou recidivy adenomu. Hospitalizace bývá do 10 dnů.


Sledování (algoritmus) - pacient na konzervativní léčbě je sledován ambulantním urologem obyčejně jednou za čtvrtletí, je provedena uroflowmetrie, event. ultrasonografie a rozhodnuto o typu další léčby. Většinou jednou za rok jsou provedena základní laboratorní vyšetření (alespoň PSA). Po operaci je pacient kontrolován při klidném průběhu 2-3x, jsou-li sledované hodnoty v pořádku, svěřujeme do péče praktického lékaře.

Komplikace léčby - Při konzervativní léčbě fytofarmaky se ojediněle mohou vyskytnout kožní alergické reakce nevelkého rozsahu, alfablokátory mohou v interakci s další antihypertenzívní léčbou navodit nežádoucí hypotenze s návaznými komplikacemi. Po operačních výkonech se objevují obyčejně jednorázové makrohematurie. Ty lze zvládnout zvýšeným příjmem tekutin, ojediněle je nutný výplach koagul na urologii a permanentní cévka na několik dní. Pozdní bolesti se prakticky nevyskytují. Definitivní úprava mikce však trvá 2-5 měsíců, takže pacienta je třeba vést k trpělivosti při delším trvání polakiurií, strangurií, urgencí a nykturií (obecně dysurií).


Po TURP (transuretrální resekce) lze uschopnit do 14 dnů po výkonu, zvláště u intelektuálních pracovníků, kteří do práce chtějí. Lázně při infekci a iritačních symptomech mají jisté pozitivní účinky. Nicméně jejich vliv je dán v podstatě pravidelností lázeňského života. Dobré rodinné zázemí účel splní též.

 

Příznaky PORUCHY PROSTATY

Benigní hyperplazie prostaty (BPH)

BHP způsobuje symptomy dolních močových cest (LUTS – lower urinary tracts symptoms). Příznaky mohou být jednak obstrukční (vyprazdňovací) a iritační (uskladňovací) – viz tabulka.

Skupina příznaků

Příznaky

Uskladňovací

Časté močení

Nucení na močení

Urgentní inkontinence

Nykturie

Vyprazdňovací

Opožděný začátek močení

Oslabený proud moče

Přerušované močení

Pocit neúplného vyprázdnění

Terminální odkapávání moče

 

Prostatitida

Mezi její symptomy patří:

 • horečka
 • zimnice
 • dysurie
 • sexuální poruchy

Rakovina prostaty

Časná stádia karcinomu prostaty jsou většinou asymptomatická (tzn. bez příznaků) a mohou být zachycena v některých případech během operace močové trubice z jiných důvodů.

 U lokálně pokročilých nádorů (to jsou takové, které už se šíří do okolí – do  močového měchýře, do močové trubice, ale ještě nemetastazovaly do  vzdálených orgánů) jsou hlavními příznaky pacientů různé potíže při  močení. Pacienti chodí na záchod v kratších intervalech a také častěji  v noci nebo mohou naopak moč zadržovat a vymočení je pro ně  náročnéCelkem vzácné je objevení krve v moči a onemocnění ledvin   (ledvinná nedostatečnost, resp. selhávání ledvin).

Známkou velmi pokročilých nádorů pak bývá nejčastěji bolest z kostního metastatického procesu, hlavně zad, kyčlí a končetin. Metastáza v kostech může někdy utlačovat míchu a působit potíže s hybností.

Celkovými příznaky jako u jiných nádorových onemocnění je:

 • nechutenství
 • hubnutí
 • únava
 • celková slabost

Nádory prostaty se mohou mezi sebou histologicky lišit, některé rostou velmi pomalu a nemetastazují, takže mohou mít vcelku dobrou prognózu, ačkoliv způsobují třeba lokální potíže s močením.

 

Nádory, které rostou rychle a metastazují, jsou naopak nepříznivé. Metastázy se nacházejí nejčastěji v kostech, dále v plicích, játrech, méně v nadledvinách a ledvinách.

 

Odstranění PORUCH PROSTATY tradiční čínskou bylinnou medicínou

Pro odstranění příčin onemocněním PORUCHY PROSTATYje nutné se objednat na osobní konzultaci k Dr. Zhengovi (kontakty ZDE). Ten si udělá vlastní diagnózu, díky které zjistí přesné příčiny, které Vám pomůže odstranit.

Zároveň je nutné brát na vědomí čínské pořekadlo:

"Každé onemocnění by se mělo léčit minimálně 2x takovou dobu, jakou se neléčilo."

Osobní léčba u Dr. Zhenga tuto dobu rapidně zkracuje.

 

-
Před návštěvou je nutné se TELEFONICKY OBJEDNAT!
Před návštěvou je nutné se TELEFONICKY OBJEDNAT!